Rozliczanie, kontrola, audyt dotacji - Pomoc Prawna zablotny.pl

 

Wspomagamy i doradzamy najlepsze rozwiązania w oparciu o specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie.

Oferta firmy skierowana jest na kompleksową obsługę podmiotów w zakresie rozwiązań organizacyjnych, prawnych i finansowych, przede wszystkim dla osób fizycznych oraz prawnych prowadzących przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe.

Firma powstała w oparciu o ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe jej właściciela – Rafała Zabłotnego. Z firmą współpracują doświadczone i kompetentne osoby z zakresu prawa oświatowego i administracyjnego, doradztwa podatkowego, biegli rewidenci, specjaliści od finansów publicznych oraz funduszy unijnych. Dzielimy się z Państwem naszą wiedzą, umiejętnościami i specjalistycznym doświadczeniem.

Z doświadczenie wiemy, że nie ma czegoś takiego jak rozwiązanie dobre dla każdego. Dlatego gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zlecenia. Zostało to docenione przez kilkudziesięciu klientów, którzy nam zaufali.

Działamy na terenie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Dotacje oświatowe

Udział i pomoc w postępowaniu pokontrolnym dot. zwrotu dotacji

Udział i pomoc w postępowaniu pokontrolnym dot. zwrotu dotacji. Od każdego protokołu, wystąpienia pokontrolnego lub decyzji przysługuje prawo do wniesienia zastrzeżeń lub odwołania się od decyzji urzędu. Liczne, korzystne dla przedszkoli i szkół orzecznictwo administracyjne wskazuje, że warto przeanalizować zasadność żądania zwrotu dotacji. Już wiele podmiotów, właścicieli placówek zaufało naszemu doświadczeniu powierzając kompleksowe prowadzenie spraw o zwrot dotacji. Pomagamy skutecznie wybronić wydatki sfinansowane z dotacji, a naszym klientom zapewniamy:

 • Sporządzenie uwag i zastrzeżeń do protokołu kontroli
 • Opracowanie stanowiska w postępowaniu administracyjnym o zwrot dotacji oraz odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji urzędu
 • Sporządzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych
//zablotny.pl/wp-content/uploads/2017/05/udzial-1.jpg
//zablotny.pl/wp-content/uploads/2017/05/ocena-1.jpg

Ocena wykorzystania dotacji

Jeżeli są Państwo jeszcze przed kontrolą - to w wyniku przeprowadzonej oceny i zrealizowania zaleceń - wydatki sfinansowane z dotacji zostaną prawidłowo rozliczone i udokumentowane zgodnie z art. 80 i 90 ust.3d ustawy o systemie oświaty (a obecnie tj. od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Otrzymają Państwo konkretne zapisy w statucie i innych dokumentach, umowach, zakresach czynności. W ocenie odniesiemy się do każdego wydatku sfinansowanego z dotacji, wskażemy czy jest kwalifikowany lub pod jakim warunkiem byłby zakwalifikowany w wyniku kontroli. Wyjaśnimy i przeszkolimy w zakresie prawidłowego opisywania wydatków, udokumentowania i księgowania. Wskażemy, które wydatki organu prowadzącego (określone w art. 5 ust 7 ustawy o systemie oświaty dot. m.in. remonty, księgowość) można bezpiecznie sfinansować z dotacji przed i po nowelizacji ustawy 31.03.2015 r. (data obowiązywania zmian) oraz w jaki sposób uniknąć wstrzymania dotacji przez urząd. W naszej ocenie uwzględnimy także przepisy nowej Ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Sporządzimy dokumentację, na podstawie której można rozliczyć z dotacji wynagrodzenie osób prowadzących placówkę. Zaproponujemy konkretne rozwiązania dla konkretnej placówki.

Pomoc w trakcie kontroli dotacji przez urząd

Przeprowadzane przez urzędy kontrole dotacji przedszkoli i szkół często kończą się niestety zwrotem dotacji, nie zawsze mając do tego podstaw. Dlatego na etapie kontroli istotne jest jakie dokumenty i wyjaśnienia przekazujemy kontrolującym lub ich odmową jeżeli kontrolujący przekraczają swoje uprawnienia. Posiadając wieloletnią praktykę w zakresie kontroli dotacji, w imieniu organu prowadzącego placówkę uczestniczymy bezpośrednio w czasie kontroli, ograniczając do minimum ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości lub zwrot dotacji. Pomagamy uniknąć niepotrzebnego sporu z urzędem.

//zablotny.pl/wp-content/uploads/2017/05/pomoc-1.jpg
//zablotny.pl/wp-content/uploads/2017/05/weryfikacja-1.jpg

Przygotowanie i weryfikacja rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji

Każda udzielona dotacji oświatowa podlega okresowemu, zazwyczaj rocznemu rozliczeniu. Błędy lub nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatków do rocznego sprawozdania często skutkuje zwrotem dotacji w wyniku kontroli tych wydatków przez organ przekazujący dotacje.

Kształcenie specjalne - wydatki kwalifikowane

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych nie precyzuje w jakiej części z dotacji na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego możemy sfinansować wydatki na tzw. obsługę, mówią jedynie o wysokości "niezbędnej". Przedstawimy Państwu stanowiska samorządów oraz MEN, na podstawie których będziecie mogli realizować kształcenie specjalne, wydatkując bezpiecznie dotację i zgodnie z przepisami prawa. A w wyniku oceny dokumentacji wskażemy, które wydatki są kwalifikowane, a które mogą być za takie uznane pod warunkiem prawidłowego ich udokumentowania, zgodnie z naszymi wskazówkami.

//zablotny.pl/wp-content/uploads/2017/05/odzyskanie-1.jpg
//zablotny.pl/wp-content/uploads/2017/05/zasady-1.jpg

Ustanowienie zasad rozliczania wydatków sfinansowanych z dotacji

Opracowanie polityki rachunkowości, szkolenie księgowych/pracowników biur rachunkowych w zakresie obiegu dokumentów źródłowych ich opisywania i księgowania. Przygotowywanie i opiniowanie projektów statutów placówek, umów i innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności oświatowej.

Audyt organizacyjny

Polegający na kompleksowej, niezależnej oceny o charakterze kontrolno doradczym, rzetelnej i obiektywnej oceny działalności firmy pod względem racjonalności gospodarowania środkami finansowymi i innymi zasobami majątkowymi, legalności podejmowanych działań, realizacji celów firmy, a w szczególności zapewniamy:

 • Analizę podstawowych regulacji zewnętrznych i wewnętrznych związanych z działalnością statutową firmy i ich przestrzeganiem
 • Sprawdzenie celowości wydatkowania środków finansowych w firmie i ich ocenę
 • Analizę procesów zarządzania firmą i jej zasobów, w tym zasobów kadrowych (ocena podziału decyzyjności, zadań, odpowiedzialności racjonalności zatrudniania, wynagradzania) oraz majątkowych (z uwzględnieniem specyfiki działalności firmy)
 • Sporządzenie raportu zawierającego m.in.:
  • Opis stanu faktycznego i stwierdzonych nieprawidłowości
  • Informacje uzasadniające i pozwalające na przeprowadzenie zmian organizacyjnych
  • Wskazanie mocnych i słabych stron działalności podmiotu, ewentualnych ryzyk oraz wydanie w tym zakresie rekomendacji

Doradztwo

Pomagamy w pozyskaniu dotacji unijnych poprzez opracowanie wniosku o dofinansowanie a następnie koordynowanie i rozliczenie projektu. Wspólnie z klientem w oparciu o obowiązujące przepisy i normy prawa z wykorzystaniem dobrych praktyk, doradzamy przy wdrażaniu przyjętych rozwiązań dla firm, w szczególności w obszarach:

 • Opracowania i wdrożenia procesu strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym ustanowienie procesu identyfikacji, oceny, monitorowania i raportowania o zdarzeniach i stratach operacyjnych a także mechanizmów ograniczania ryzyka operacyjnego (podejmowanie działań zapobiegawczych oraz naprawczych)
 • Opracowania i wdrożenia systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCM) poprzez przeprowadzenie analizy BIA, opracowanie procedur postępowania w sytuacji kryzysowej, ustanowienie infrastruktury zapewniającej ciągłość działania procesów krytycznych, testowanie przyjętych rozwiązań
 • Przeprowadzania due diligence podmiotów przejmowanych
 • Wdrożenie procesu administrowania wiedzą w firmie

Szkolenia

Zapewniamy szkolenia oparte na wiedzy praktycznej wspierane licznymi przykładami osoby prowadzącej, prezentujące dobre, skuteczne praktyki w zakresie przedmiotu szkolenia.

Kontrola dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym z budżetów jst

Wykorzystanie i rozliczanie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym z budżetów jst

Prowadzenie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego

Nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi

Dyscyplina finansów publicznych

Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Gospodarka magazynowa i gospodarka kasowa w jednostkach oświaty

Warsztaty kontrolera jednostek sektora finansów publicznych

Szkolenia są prowadzone przez specjalistę w zakresie finansów publicznych, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu kontroli o prezentowanej tematyce.

Doświadczenie

Firma powstała w oparciu o ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe jej właściciela – Rafała Zabłotnego, który zrealizował szereg projektów i rozwiązań dla firm, wymagających kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, zarządzania procesowego, analizy finansowej a przede wszystkim - wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Będąc specjalistą w zakresie naliczania i wykorzystania dotacji dla placówek oświatowych, jako pracownik urzędu miasta kontrolował placówki oświatowe w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych – a uzyskaną w ten sposób praktyczną więdzę i doświadczenie zawodowe wykorzystuje od kilku lat doradzając organom prowadzących szkoły, przedszkola i poradnie w prawidłowym wydatkowaniu i rozliczeniu dotacji. Pomógł już kilkudziesięciu właścicielom szkół i przedszkoli w prawidłowym udokumentowaniu i rozliczeniu dotacji, organiczając do minimum ryzyko ich zwrotu lub skutecznie broniąc przed zwrotem w wyniku już przeprowadzonej kontroli przez urząd.  

Najważniejsze

Z firmą współpracują doświadczone i kompetentne osoby z zakresu prawa oświatowego i administracyjnego, doradztwa podatkowego, biegli rewidenci, specjaliści od finansów publicznych oraz funduszy unijnych. Dzielimy się z Państwem naszą wiedzą, umiejętnościami i specjalistycznym doświadczeniem. Zaufaj nam, reszta należy do nas.

Z wykształcenia ekonomista, ukończone studia podyplomowe o kierunkach

 • Audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych – potwierdzające uprawnienia audytora w zakresie finansów publicznych– zgodnie z art.286 ustawy o finansach publicznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Zarządzanie Jakością – Menadżer Jakości dyplom Pełnomocnika Jakości i Menadżera Jakości (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji)
 • Rachunkowość Zarządcza i Controlling w Przedsiębiorstwie (Politechnika Lubelska)

1

Zrealizowanych zleceń

1

Zadowolonych klientów

1

Niezwrócone dotacje

Napisz do nas

Napisz, a oddzwonimy do Ciebie!

Skontaktuj się z nami

Rafał Zabłotny doradca i specjalista w zakresie prawa oświatowego i zarządzania.