Kształcenie Specjalne

Naliczanie dotacji - pomoc prawna

Kształcenie specjalne - wydatki kwalifikowane

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują szczegółowe regulacje dotyczące sposobu rozliczania dotacji na dzieci niepełnosprawne (art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Zgodnie z nowymi przepisami dotacja przekazania dla dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności może być wykorzystana na pokrycie wydatków zwiazanych z realizacja kształcenia specjalnego oraz zapewnienie warunków ich realizacji. Niejasne przepisy, odmienne stanowiska samorządów oraz zbyt ogólne opinie MEN pozwalają sądzić, że ryzyko zwrotu dotacji udzielonej na kształcenie specjalne jest wysokie, pomimo objęcia opieką i realizowania prawidłowo terapii w stosunku do dziecka, na które przekazano dotację.

Poprawne rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne - pomoc

Prowadząc przedszkole lub szkołę ogólnodostępną obowiązuje nas od 2019 r. sporządzenie i przekazane dwóch odrębnych rozliczeń dotacji - przekazanych na dzieci zdrowe oraz dotacji przekazanych na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przy czym w pierwszej kolejności należy zapewnić wydatki na kszałcenie specjalne - zwrot w wyniku kontroli dotacji lub próba kwestionowania wydatków poniesionych w ramach kształcenia specjalnego, zależy w dużej mierze od jakości i rzetelnosci prowadzonej dokumentacji. Proszę mieć na uwadze, że dotacja na dziecko z orzeczeniem jest dotacją zwiększoną o odpowiednie wagi wynikające z niepełnosprawności dziecka. Oznacza to, że ustawodawca miał na myśli, że kwota zwiększona (czyli ta powyżej dotacji przekazanej na dziecko zdrowe lub tzw. standardu A) powinna zostać rozliczona wydatkami bezsprzecznie związanymi z prowadzoną terapią, rewalidacją, rehabilitacją dziecka - a tylko kwota w wysokości tak jak na dziecko zdrowe - może zostac przeznaczona na tzw. obsługę. Oczywiście znane nam są stanowiska niektórych samorządów i przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych o możliwości tzw. proporcjonalnego rozliczania dotacji na kształcenie specjalne (licząc ilość dzieci z orzeczeniem do liczby wszystkich dzieci) - jednak jest to tylko swobodna interpretacja przepisów, odbiegająca od celu jaki miał ustawodawca tj. aby zwiększona kwota dotacji była rzeczywiście poniesiona na dziecko wymagające kształcenia specjalnego a nie np. na wynagrodzenie dyrektora, media, najem itp.

Dlatego proponujemy merytoryczną pomoc w kwalifikowaniu wydatków z dotacji na kształcenie specjalne poprzez m.in. ocenę dokumentacji szkoły lub przedszkola, w tym statutu i umów o pracę oraz zastosowanie odpowiednich zapisów skutkujących uznaniem rozliczonych wydatków za prawidłowe w wyniku kontroli dotacji.

Skorzystaj z pomocy specjalisty oraz pomocy prawnej w zakresie wydatkowania i rozliczania dotacji oświatowych - w szczególności na kształcenie specjalne.

W wyniku naszej współpracy ocenimy i wskażemy, kóre wydatki z dotacji są kwalifikowane, a które mogą być za takie uznane pod warunkiem prawidłowego ich udokumentowania. Serdecznie zapraszamy do współpracy.