Zwrot dotacji

Zwrot dotacji

Zwrot dotacji– kompleksowa pomoc

Każda placówka oświatowa, która otrzymuje dotacje z budżetu gminy, powiatu lub miasta na prawach powiatu podlega okresowej kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej szkole, przedszkolu lub poradni na realizację zadań określonych w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (poprzednio art. 80 i 90 ust.3d uso). Niestety kontrole dotacji prowadzone przez samorząd mają na celu stwierdzić, co do zasady, że wydatki rozliczone z dotacji nie są zgodne z celami jej udzielania. W konsekwencji organ dotujący żada zwrotu dotacji pomimo, wykazania przez Państwa celowości poniesienia kwestionowanych wydatków.

Specjaliści od dotacji

Jeżeli jesteście Państwo już po kontroli w wyniku której urząd żąda zwrotu dotacji  – w zastrzeżeniach do protokołu kontroli uzasadnimy merytorycznie prawidłowość wydatkowania dotacji lub napiszemy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub skargę do sądu administracyjnego. 

W zależności na jakim etapie jest prowadzone postępowanie kontrolne lub administracyjne o zwrot dotacji (przed kontrolą lub po kontroli) zaproponujemy konkretne, wypraktykowane rozwiązanie.